Hradecká 128, 503 04 Černožice
tomicars@seznam.cz

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ („GDPR“)

Společnost TOMICARS HK, s.r.o.. ičo : 27520056 , se sídlem Stará Parcela 114, 50321 Stěžery , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové sp. zn.  C 23716 (dále jen „prodávající“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany prodávajícího.

1. Jaké osobní údaje o Vás prodávající zpracovává?

Prodávající zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje: 

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého nebo jiného pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa)               

Prodávající zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů prodávající Vaše osobní údaje zpracovává?

a) Dodání objednaného zboží/uskutečnění prodeje 

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
 • V případě tvorby objednávky prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • Prodávající dále v souvislosti s prodejem zboží může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 • Za tímto účelem též prodávající zaznamenává telefonní hovory se zákazníky. 

b) Ochrana práv prodávajícího v případě sporu se zákazníkem

 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je prodávající oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.
 • Za tímto účelem též prodávající zaznamenává telefonní hovory se zákazníky. 

 c) Ochrana osob a majetku v prostorách prodávajícího

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku v prodejně na adrese provozovny Palackého 19, 503 03 Smiřice.
 • Prodávající takto shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v uvedené prodejně.

 d) Registrace zákazníka v systému prodávajícího

 • Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pro potřeby usnadnění nákupu zákazníka, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese prodávajícího nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které prodávající zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

e) Plnění věrnostního programu prodávajícího, tj. nabídka výrobků a služeb poskytovaných prodávajícím pro členy věrnostního programu, zasílání informací o pořádaných marketingových akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Prodávající pro tyto účely shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese prodávajícího nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které prodávající zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).
   

3.    Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle prodávajícího a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery prodávajícího, kteří se podílí na plnění jeho závazků plynoucích z uzavřených smluv se zákazníky. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si prodávající pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. V souladu s výše uvedeným pak prodávající předává osobní údaje zákazníků společnostem PPL CZ s.r.o., Česká pošta, Pankrea s.r.o.., dále případně i jiným firmám zajištujícím přepravu zboží.

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek prodávajícího;

Pronajímatel je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

4.    Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje prodávající zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • V případě plnění právních povinností prodávající zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. 
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 30 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení či jiným státním orgánům. 
 • V případě, že prodávající zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, osobní údaje budou zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, tj. po dobu Vašeho členství ve věrnostním programu prodávajícího a následující 1 rok poté, nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Pokud jde o registraci zákazníků v systému prodávajícího, budou osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 1 roku od posledního nákupu nebo do okamžiku zrušení registrace či odvolání souhlasu.
   

5.    Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího?

 • Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:
  Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou prodávajícím zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení GDPR);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby prodávající omezil zpracování, mj. v případě uplatnění práva na opravu, nebo pokud by ze strany prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby prodávající Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje prodávajícím zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku;
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. (adresa úřadu je Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailové spojení posta@uoou.cz, webové stránky www.uoou.cz).
   

6. Cookies

Cookies používá prodávající jen v anonymizované podobě k zajištění funkčnosti služeb internetového obchodu.

7. Jak můžete prodávajícího kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na nás písemně na adrese Palackého 19, 503 03 Smiřice, či na tel. č. +420 777 686 586 nebo na e-mailové adrese: shop@xautodily.cz .

1